Miks on allikavesi parem kui töödeldud puurkaevuvesi?

Tööstuslikult käsitletud joogivesi ja ühisveevärgi vesi, mis on läbi mitme protsessi puhastatud ja tarvidusel mineraalidega rikastatud, ei vasta päriselt organismi vajadustele.
Inimene on ajalooliselt harjunud jooma üksnes looduse poolt puhastatud vett. Töödeldud vesi kaitseb veevärgi torustikku, majapidamisseadmeid ja ka bakteriaalsete nakkuste eest, aga ei toeta organismi loomulikku bakterikooslust ega mineraalsust. Tööstusliku vee pikaajaline tarbimine võib soodustada haiguste ja krooniliste põletike teket, kuna töödeldud vesi ei ole organismile omane.

Maapinnalähedane ja allikaline joogivesi erineb sügavamate veekihtide veest keemilise koostise poolest. Kõrgemal, aeroobsetes (hapnikku sisaldavates) tingimustes ja kiirema veevahetuse vöös oleva põhjavee mikroelementide sisaldus on väike. Seal pole selliseid kahjulikke ega liigseid elemente, mida võib esineda sügavamates kihtides (baarium, kahevalentne raud, väävelvesinik, radionukliidid, amooniumioonid, metaan, boor, liiaga fluori ja lahustunud soolasid); kõrgemates veekihtides on fluorisisaldus optimaalne. Suure mineraalsuse, spetsiifilise koostise ja toimega mineraalvee kestev liigtarbimine toob organismile kasu asemel pigem kahju, sest kõrge soolsus ja paljud mikroelemendid võivad organismis kuhjudes tekitada tervisehäireid.

Sügavamate veekihtide vee kasutamisel joogiveena tuleb seda käidelda: aereerida, filtreerida ja teinekord ka keemiliselt töödelda. Vahel võetakse pärast aereerimist kasutusele tugevad keemilised oksüdeerijad nagu osoon (O3), kloor (Cl2) või kaaliumpermanganaat (KMnO4), et tagada lõplik oksüdeerumine. Allikavee puhul seda vajadust ei ole.

Kust on Lavi allikavesi pärit?

Lavi küla allikad on allikad Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Pandivere kõrgustiku idaosas. Allikad piirnevad Männikvälja mõhnastikuga, mille külgedel avanevad langeallikad. Olenevalt aastaajast ja sademete hulgast on Lavi allikate summaarne vooluhulk 108–441 l/s. Meie allika vooluhulk jääb mõõtmiste kohaselt vahemikku 20–30 l/s. Veetemperatuur on allikates aastaringselt stabiilne, ligikaudu 6 °C.

Põhja-Eestis asuv Pandivere kõrgustik laotub 1100-le ruutkilomeetrisele alale, mis asub merepinnast 80–130 m kõrgusel ning erineb üsna palju ülejäänud Eestist pinnamoe ja kliima poolest. Pandivere kõrgustik on ennejääaegne kulutuskõrgustik, erinevalt enamikust meie jääaegsetest kuhjelistest kõrgendikest ja künkaist.

Sügis saabub siia varem ja kevad hiljem, külmavaba periood on lühem kui mujal Eestis. Sademete hulk ja lumikatte veevarud on suuremad. Pandivere keskosas alalised jõed ja ojad puuduvad: sademeveed imbuvad pinnasesse, pinnasekihte läbides puhastuvad ja mineraliseeruvad ning põhjavesi koguneb kõrgustiku alla. Kõrgustiku keskosa ümbritseb ringina allikate vöönd, kus paiknevad Eesti suurimad ja veerikkaimad allikad. Põhjavesi tungib allikatesse surve mõjul. Mitmetest allikatest saavad alguse Eesti tähtsaimad jõed. Maapõues on palju veega täidetud karstiõõnsusi – põhjaveereservuaare, mis toidavad allikaid.

Pinnas (pealiskord), läbi mille vesi filtreerub, on moodustunud jääaegsetest moreensetest ja 0,5 miljardit aastat tagasi madalaveelises merepõhjas tekkinud settekivimeist. Paekivine hiidkühm, mis on ümbritsevatest aladest 50–60 m kõrgemal, koosneb ordoviitsiumi ja siluri ajal meres elanud lubitoesega loomade kodadest ehk biogeensest lubjakivist. Biogeenne lubjakivi koos selles leiduvate kivististega sisaldab kõiki eluks vajalikke mineraale.

Pandivere allikatest ühed, Lavi allikad, on tuntud puhta ja tervisliku vee allikatena, millest inimesed on joonud kiviajast peale.

Lavi allikad asuvad aluspõhja tektoonilist päritolu püstlõhede kohal. Allikaveed tulevad pinnale Pakerordi-Tiskre kihistus, mis koosneb peamiselt liivakivist ja aleuroliidist, veehorisondi pealmisest osast ja on vähesel määral segunenud siluri-ordoviitsiumi ladestute veekompleksi veega. Siin kohtuvad kahe veehorisondi head omadused: sügavuse tõttu suurem kaitstus kui pinnaveel, samas maapinnalähedase allikalise iseloomu tõttu soodne keemiline koostis – puuduvad kahjulikud lisandid.

Vabavooluga filtreerunud – läbi lubjakivide mineraliseerunud ja liivakivide puhastunud – allikavesi sisaldab üpriski palju kaltsiumkarbonaate (rahvakeeles lupja) ja muidki mineraale looduse poolt antud koosluses, mis on inimesele vajalik ja asendamatu organismi tasakaalus hoidmiseks. Kaltsium on tarvilik eriti üle 50-aastaste vanusegrupis, et vältida luukadu.

Loodusliku koostisega allikavesi, mis sisaldab kaltsiumvesinikkarbonaati võib ju teha koledaks kohvimasina, ladestades katlakivi, kuid kaitseb Sinu tervist! Kumb on tähtsam?

Pandivere veevarude kaitse ja säästva arengu visioon

Pandivere kõrgustiku näol on tegu unikaalse alaga, mis varustab suurt osa Eestit puhta veega. Pandivere kõrgustik on justkui Eesti „looduslikuks veetorniks”. Lavi allikavee “kraan” on otse selle veetorni jalamil.

Pandivere kõrgustiku eripära on rõhutatud aastakümneid. 1995. aastal vastu võetud Säästva arengu seadus sätestas Pandivere ja Ida-Virumaa keskkonnaseisundi ja majandustegevuse tasakaalustamiseks riiklike programmidega seostatud arengukavade koostamise nõude. Pandivere põhjavee kaitseks on moodustatud Pandivere põhjavee alamvesikond (2001) ja Pandivere nitraaditundlik ala (2003).

Säästva arengu visiooni kohaselt on Pandivere kõrgustik piirkond, kus põllu- ja rohumaad vahelduvad looduslike aladega, kus on karsti- ja allikapiirkondade veesäilitusalad, kaitsemetsad ja väiksema kasutusintensiivsusega piirkonnad paepealsetel maadel (püsirohumaad, mahepõllunduse alad). Piirkonnas on kasutada kvaliteetne maapinnalähedane põhjavesi, mis on iseäranis sobiv joogiveeks, kaitstud on väärtuslikud vee-elustiku elupaigad ja maastikud ning on olemas sportliku kalapüügi võimalused.

Ajaloost ja tänapäevast

Lavi allikatest üks, Lavi ohvriallikas, on muistne püha allikas. Lähedal on kultusekivi ja ohvrimänd. Ohvriallikas on alati olnud veerohke. Vanasti olevat kevadise suurvee ajal allikast väljuva vee kohin kuulda uskumatult kaugele, vaiksel kevadõhtul lausa 2,5 kilomeetri kaugusele Uuemõisa külla.

Lavi ohvriallikast algav oja varustas mõisaaegadel veega kolme järjestikku paiknevat vesiveskit. Ohvriallika kaldanõlval asus XIX sajandi keskpaiku Põlula mõisniku jahimaja, teisel nõlval suur ohvrikivi.

Miks on Lavi allikavee pakendiks kott, mitte pudel?

Lavi allikavesi tarnitakse 5-liitrises BPA-vabas pouch-vaakumkotis, mille materjal on valguskindel ja sobiv vee säilitamiseks. Vesi säilub pimedas ja väljub liblikkraani kaudu, mis ei lase õhku tagasi. Juhul kui hoida kotti ka jahedas – samades tingimustes, kui on vesi maa all  –, püsib vesi maksimaalselt värskena ja säilitab allikaveele omase puhta maitse.

Pouch-pakendite kasutamine on loodussäästlikum kui pudeldamine selle poolest, et pakendamise ja transportimise energiavajadus on märgatavalt väiksem. Kott ise on kodustes tingimustes taastäidetav. Kasutusaja lõppedes on koti materjal ümbertöödeldav.

Kvaliteedist

Säilitades aegadeülese looduslikkuse, täiendame seda tänapäevase tehnoloogia ja teadlikkusega hügieenist, mikrobioloogiast, hüdrogeoloogiast, inseneriteadusest, keemiast ja füsioloogiast. Vee villimine toimub meie värskelt renoveeritud kaasaegses tootmishoones. Vesi on igakülgselt uuritud Eesti ja Soome juhtivates laborites ja pideva kontrolli all.

Joogiks, söögiks ja terviseks!

Heade soovidega

Lavi vee perekond